© Venselaar © IAC ©Chrystalink ©NASA ©NASA

The content of this site may not be copied, reproduced, distributed, dealt with, in whole or in part, without written consent of MVenselaar ©

PREVIEW

 

Copyrights 2011; intellectual rights 2006.

Gepubliceerd in 2012, USA, door het Instituut voor Noëtische Wetenschappen en het Instituut voor Onderzoek naar Bijna-doodervaringen en in 2014, Nederland, bij de Technische Universiteit Delft (sg).

 

 

Door drs. M. Venselaar, onderzoeksjournaliste, geesteswetenschapper, leerkracht, en auteur van het boek 'De (bijna)dood ontrafeld' ©

 

Dit artikel beschrijft een compleet nieuwe visie op de (bijna-)doodervaring op basis van de vijf-fasen-theorie © en de menselijke en universele natuur, via (astro)fysica. Het beschrijft álle kenmerken (in tegenstelling tot de neurologische en bovennatuurlijke verklaring) en bevat tevens 10 nieuwe kenmerken © en tal van bijzondere overeenkomsten met wereldbeschouwingen. De nieuwe theorie kan bevestigd worden door honderden bijna-doodervaringen.

 

De beschrijving van de vijf-fasen-theorie is op deze pagina te lezen via de ervaringsverhalen en/of wetenschappelijke statements. Deze zijn per fase uiteengezet.

(NB: Lezingen over dit onderwerp krijgen vorm via een evenwichtig samengaan van ervaringsverhalen + uitleg. Zie ook: Reviews).

 

Algemene Inleiding op de BDE:

In de quest antwoorden te vinden op de vraag naar de oorzaak, kenmerken en veronderstelde verschillen in de BDE, heeft de wetenschap tot nu toe twee main-stream verklaringen (met dualistische uitgangspunten):

 • De eerste is dat de BDE een neurologisch (materieel) verschijnsel is (o.a. dr.Nelson, dr.D.Swaab). Kenmerken zoals het levensoverzicht, de buitenlichamelijke ervaring, het zien van een tunnel en het licht, worden in dat geval veroorzaakt door o.a. zuurstofgebrek, elektrische stimuli, stress, medicatie of hallucinatie. Deze verklaring beschouwt de hersenen als de producent van bewustzijn en van de BDE. Het ontstaan van meerdere kenmerken van de BDE vereist derhalve meerdere uiteenlopende oorzaken;
 • De tweede is dat de BDE bovennatuurlijk (niet materieel) te verklaren is (o.a. dr.Bergson, drs. P.v.Lommel). De hersenen worden in dat geval beschouwd als ontvanger (van signalen) van een groter en eindeloos bewustzijn, waardoor ook ervaringen van bijna-dood misschien te verklaren zouden zijn. Echter, de werkelijke concrete aanleiding tot het ontstaan (van kenmerken) van de BDE is binnen dit verklaringsmodel volstrekt en compleet onduidelijk (aldus drs.P.v.Lommel, Capelle aan de IJssel, 13 mei 2013). Daarnaast wordt binnen deze theorie de BDE te oppervlakkig gedefinieerd (prof.dr.J.M.Holden).

Bron/copyrights: Boston university school of medicine ©

Bron/copyrights: Brain harmony center; Science daily ©

Daarnaast gaan beide theorieën ervan uit:

 • dat er geen absolute link bestaat tussen enerzijds trauma/ziekte/eindigheid van het leven en anderzijds het verschijnen van (facetten van) de BDE;
 • dat de BDE niet dieper/vollediger wordt naarmate het trauma/de ziekte meer levensbedreigend is (dit is echter niet in overeenstemming met de conclusies van BDE-deskundigen zoals dr.R.A.Moody en M.Morse);
 • dat de BDE geen opeenvolgende fasen kent (dit is niet in overeenstemming met conclusies van BDE-deskundigen zoals dr.R.A.Moody, J.Miner Holden, D.Fontana en K.Ring);
 • dat alle huidige kenmerken van de BDE ermee verklaard worden en dat de BDE hiermee bepaald is.

 

Venselaar veronderstelt - ten opzichte van deze twee dualistische mainstream verklaringen - precies het tegenovergestelde, naar aanleiding van een tienjarige detailstudie naar honderden ervaringsverhalen in relatie tot de fysica en astrofysica. Hierbij werden alle aspecten van de BDE serieus genomen, zelfs die door derden als onmogelijk en als fictie worden beschouwd (zoals door Netwerk Nabij-de-dood-Ervaring c.q. Stichting Merkawah (drs. Van Lommel, welke eenzijdig gekoppeld is aan de bovennatuurlijke verklaring).

De theorie is derhalve non-dualistisch, omdat het uitgangspunt is dat wij mensen niet alleen deel uitmaken van de kosmos en de natuurwetten tijdens ons leven (dr. S.Hawking) maar ook tijdens ons leven hierna, en omdat (ook volgens bijv. kosmoloog M.Tegmark) een toenemend aantal wetenschappers het concept van dualiteit achterhaald vinden en er geen duidelijk onderscheid is tussen de fysieke en metafysieke wereld, tussen verleden, heden, toekomst en tussen materie en non-materie.

Op basis van de studie heeft Venselaar een volstrekt nieuwe verklaring voor de BDE ontwikkeld aan de hand van een vijf-fasen-theorie, die voor het eerst álle kenmerken op een consistente en coherente wijze ter sprake brengt, en die tevens, zoals gezegd, tien nieuwe kenmerken beschrijft, waaronder het zien van de aarde, zoals astronauten dit doen.

De theorie kent lovende reacties van relevante (inter)nationale organisaties, van professoren en van o.a. BDE'ers.

Bron/copyrights: NASA

Korte preview van de (astro)fysische Vijf-Fasen BDE-theorie:

 

Wanneer we de grens van het leven naderen, zal onze zintuiglijke waarneming afnemen, ons waakbewustzijn wegvallen en diep in ons lichaam (in de atomen) een proces op gang komen, dat ervoor zorgt dat er een 'exotische energie' (=fotonen=licht) vrijkomt. Deze fotonen staan aan de basis voor een ander verruimd bewustzijn en een andere verschijningsvorm van onszelf, waarmee wij bewust-zijn en een volgend leven ervaren waarbij wij progressief de grenzen van ruimte én tijd achter ons laten, zoals BDE'ers rapporteren.

 

De vijf opeenvolgende fasen van een volledige BDE (met alle kenmerken) zijn:

 • Het loskomen van het fysieke lichaam;
 • De heenreis door een tunnel naar een licht;
 • Het aanwezig zijn bij dit licht, het ervaren van een grens, het zien/ervaren van een immense 'zandloper';
 • De terugreis (door een tunnel) naar het fysieke lichaam;
 • De eenwording met het fysieke lichaam.

 

Opmerkingen vooraf:

 • Dit artikel is slechts een samenvatting. Het is dus onmogelijk om alle kenmerken te beschrijven,en elke wetenschappelijke theorie uit te leggen;
 • Sommige kenmerken verschijnen tijdens de BDE tegelijkertijd;
 • Alle beschreven kenmerken en de algehele theorie kunnen door honderden bijna-doodervaringen bevestigd worden;
 • De levensveranderende aspecten na de BDE komen niet aan de orde;
 • Het boek is gebaseerd op een studie naar BDE'n. Deze worden binnen de vijf-fasen-theorie niet als hetzelfde beschouwd als ervaringen van o.a. preëxistentie, mystiek, reïncarnatie, visioenen. Derhalve komen deze ervaringen slechts zijdelings aan de orde;
 • Dit artikel bespreekt niet de vele overeenkomsten tussen de BDE en (hoofd)levensbeschouwingen (zoals het Taoïsme, Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en de Islam). Zie boek;
 • Dit artikel bespreekt ook niet de negatieve BDE. Zie boek, alsook: eindnoot van dit artikel, met verwijzing naar B.Coppes, voorzitter Netwerk Nabij-De-Dood-Ervaring.

 

Nadere beschrijving:

 

Fase 1: Het loskomen van het fysieke lichaam

 

Concrete ervaringen van BDE'ers:

Als mensen zwaar getraumatiseerd zijn (ten gevolge van bijvoorbeeld een ernstig ongeval of ziekte), dan verliezen ze het waakbewustzijn. Ze horen vreemde geluiden en voelen vibraties en vele kleine explosies, diep in hun fysieke lichaam. BDE'ers ervaren bijna onmiddellijk dat ze uit hun fysieke lichaam gaan als wezen van licht en een andere vorm van bewustzijn hebben. Het 'geestlichaam' lijkt een kopie van het fysieke lichaam te zijn. Ze zien hun fysieke lichaam (=autoscopie) terwijl ze er bijvoorbeeld naast staan. Dit is het begin van de buitenlichamelijk ervaring. BDE'ers voelen geen verandering in hun persoonlijkheid en voelen totaal geen pijn meer. Ze voelen zich goed en in vrede.Tevens zien ze andere wezens van licht, die een soort gids zijn.

BDE'ers zien en horen op een andere wijze maar nemen toch de concrete werkelijkheid waar. Ze kunnen echter niet communiceren met bijvoorbeeld de artsen/verpleegkundigen die medische zorg aan hun fysieke lichaam geven. Soms horen BDE'ers dat hun eigen doodsverklaring wordt uitgesproken.

 

Omstanders:

In sommige gevallen zien omstanders een soort mist/mistig licht uit het fysieke lichaam van de bijna-dode gaan (dit is ook geconstateerd via het wetenschappelijk onderzoek door dr.R.Crookall; alsook via de tienjarige detailstudie inzake het nieuwe verklaringsmodel).

 

Wetenschappelijk onderzoek:

 

 • We zijn gemaakt van sterrenstof (S.Hawking, fysicus en kosmoloog, en N.DeGrasse Tyson, astrofysicus);
 • We zijn onderdeel van het universum en er is een directe link tussen onze levens en de cosmos (B.Cox, fysicus);
 • Natuurwetten bepalen ons leven (S. Hawking);
 • Dualisme is achterhaald (M.Tegmark, kosmoloog, fysicus);
 • Fysica en metafysica, het paranormale en normale vormen tezamen de realiteit en de Big Picture (T.Campbell, fysicus);
 • Het domein van de fysica heeft langzamerhand het domein betreden van de metafysica (M.Tegmark);
 • De atomen van ons lichaam bevatten zeer veel (kinetische/potentiële) energie (H.Hahn, fysicus);
 • De totale energie van de kosmos is constant (K.Chipps, fysicus); Het universum is een gesloten symsteem volgens Moskowitz en de Wet van behoud van energie is van toepassing. Slechts de vormen die energie aannemen veranderen constant;
 • Waar blijft onze 'levensenergie' bij de (bijna)dood? Transformeert het? (NB licht kan in materie veranderd worden (Rose&Pike, fysici), en volgens fysicus Cox kan ook materie ook veranderen in licht (op basis van zijn theorie dat het universum, inclusief alle materie, zal eindigen in een 'zee' van fotonen);
 • Alle materie is volgens o.a. kwantumfysicus dr.D.Bohm een vorm van licht, te weten 'bevroren licht' (dit geldt dus ook voor ons fysieke lichaam);
 • Als ons fysieke lichaam zo kunnen transformeren naar pure energie dan betreft dit zoveel energie dat de USA er een jaar op zouden kunnen teren (R.Dijkgraaf, theoretisch fysicus);
 • Getraumatiseerde/stervende cellen in ons fysieke lichaam geven zeer veel energie vrij, in de vorm van licht. Licht bestaat uit fotonen. De toename van lichtemissie is ongeveer 1000 keer zoveel (M.A.Persinger en L.S.St.Pierre, neurowetenschappers);
 • Rond en in het fysieke lichaam van bijna-doden veranderen de elektromagnetische waarden (resp. dr. P.M.H. Atwater; intensive care arts dr.L.Chawla);
 • Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat omstanders van bijna-doden soms mist/licht uit het lichaam van hun stervende dierbaren hebben zien gaan, welke in sommige gevallen ook een exacte kopie vormde van het fysieke lichaam. Geoloog en deskundige in buitenlichamelijke ervaringen R.Crookall, rapporteerde in 1967 observarties van mist. Vergelijkbare rapportages komen van Laubscher (1975), McAdams (1984), Alvarado (1987), Wilss-Brandon (2000) en Venselaar (2011, 2013) via haar (veld)studie door het ondervragen van familieleden van BDE'ers en van overledenen;
 • Fotonen kunnen te maken hebben met bewustzijn (dr.F.A.Popp). Alle elementaire deeltjes (fotonen, elektronen, neutrino's enz) hebben waarschijnlijk te maken met bewustzijn (F.Dyson, fysicus). Alle materie en niet-materie is vermoedelijk gereleteerd aan bewustzijn (Russel, theoretisch fysicus);
 • Fotonen zijn gerelateerd aan (de overdracht van) informatie (prof.dr.J.C.Howell, Universiteit van Rochester, departement fysica en astronomie);
 • Het hele universum is ontstaan uit fotonen (prof.dr.B.Cox, fysicus CERN);
 • Fotonen/licht kennenn allerlei nuances. Licht kan zichtbaar zijn of niet. Fotonen gedragen zich als deeltje en golf, ze zijn virtueel of niet. Ze hebben te maken met de relativiteit van ruimte/tijd (Nimtz en Stahlhofen, fysici); En er wordt heden aangenomen dat ze zonder massa zijn, maar dat lijkt in zekere zin ter discusssie te staan (onderzoek van O.Fristenberg, T.Peyronel, Qi Yu Liang, A.V. Gorshkov, M.D.Lukin and V.Vuletić heeft bewezen dat fotonen zich kunnen gedragen als deeltjes met massa met sterke wederzijdse aantrekkingskracht). Daarnaast menen astronomen J.B.Jimenez en A.L.Maroto dat de wetenschap nog een nieuw type foton zal vinden met science-fiction-achtige eigenschappen;
 • Hameroff, Associate director of the Center for Consciousness Studies: 'Het is zeer goed voor te stellen dat de ziel alsook ons bewustzijn te maken heeft met het kwantumniveau. Er is wellicht een kwantumziel. Deze kwantumparticles zouden dan ook de dood overleven';
 • Dr.Aquirra, universiteit van California: 'Als het universum oneindig is in tijd, dan kan het dat er altijd een versie van onszelf doorgaat, in een ander universum. In zekere zin zijn we op die manier allemaal onsterfelijk. Een exacte kopie van onszelf zal voor eeuwig blijven voortbestaan';
 • Eeuwig leven.. de wetenschap maakt op het ogenblik een vreemde ontdekkingsreis, en deze staat pas aan het begin (Clark, producer: Living in a parallel universe);
 • Fotonen die geen interactie kennen (door bijv. absorptie) blijven voor eeuwig: fotonen (P.Sutter, astrofysicus).

 

Voorzichtige conclusies:

Wanneer het fysieke lichaam (dat gevormd is door gecondenseerd bevroren licht, volgens fysicus Bohm) ernstig getraumatiseerd is dan begint diep in lichaamscellen een proces dat een grote hoeveelheid bijzondere lichtenergie vrijgeeft, in de vorm van fotonen. Dit is de realisatie van de Wet van Behoud van Energie. Het proces wordt in het lichaam ervaren als vibraties, golven van energie en van talloze minuscule explosies. Dan verlaten BDE'ers hun lichaam en krijgen een andere verschijningsvorm en een ander bewustzijn waarmee ze voortleven. Dit bewustzijn is nog altijd persoonlijk.

Bewustzijn lijkt wel geleidelijk te zijn: tijdens het alledaagse leven gekoppeld aan het fysieke lichaam, en tijdens - onder andere - de bijnadoodervaring: gekoppeld aan vrije fotonen en de nieuwe existentievorm. Het getraumatiseerde lichaam kent geen bewustzijn meer.

Daarnaast zijn fotonen in staat om informatie over te dragen (dus waarschijnlijk ook over wie wij waren en zijn). Derhalve kan het nieuwe exotische fotonenlichaam min of meer een 'kopie' worden van het fysieke lichaam. Precies zoals BDE'ers zeggen.

Leven na de (bijna)dood is derhalve gebaseerd op 'slechts' een andere verschijningsvorm van licht/fotonen, en deze lijken onverwoestbaar te zijn in de ruimte/tijd. Het leven hierna kan daardoor 'voor altijd' zijn.

 

 

Fase 2. De heenreis door een tunnel naar het licht

 

Concrete ervaringen:

Wanneer het trauma ernstiger wordt, merken BDE'ers dat ze (met het andere lichtlichaam) meer afstand krijgen tot hun aardse fysieke lichaam (dat in hun ogen geheel niet meer van belang is). Ze stijgen bijv. boven het dak van het ziekenhuis uit. Na een tijd zijn ze omringd door een donkere/kouderuimte (en zien ze soms donkere wezens). Bijna tegelijkertijd zien ze de aarde op grote afstand, zoals astronauten dat doen (=relativiteit van de ruimte). Maar ze ervaren ook dat zij zo klein worden als een korreltje zand, een stofje. Een gat gaat open en ze lijken er spiraliserend naartoe getrokken te worden. Dan verdwijnen BDE'ers in dit gat en de eindeloze tunnel die daarachter ligt (die soms wordt beschreven als nauw en lang en zwevend in de ruimte). Ze reizen (sneller dan) de lichtsnelheid (=relativiteit van de tijd). Daarbij voelen ze dat ze door een soort grote 'magneet' worden aangetrokken. Ze zeggen langs de planeten en sterren te gaan, dwars door de Melkweg, en uiteindelijk bij een mooi hemels licht aan te komen (dat steeds groter wordt). Ze ervaren allerlei prachtige soorten licht en geluid.

 

Wetenschappelijke theorie/feiten:

 • het universum is donker (S.Hawking);
 • de gemiddelde temperatuur van het universum vandaag de dag is - 273 graden Celcius;
 • Licht ontsnapt makkelijk aan de aarde. De zwaartekracht van de aarde heeft nauwelijks invloed op licht (S.Hawking);
 • Licht gaat door materie (zoals bijv water, lucht) op verschillende snelheden. Maar dit gaat sowieso trager dan dat licht door de ruimte van het vacuum gaat. Daar is de lichtsnelheid zo'n 300.000 km/s;
 • De hele emissie van licht bij de dood heet de doodflits (Persinger en St.Pierre) en is een organisme dood, dan is er geen emissie meer van fotonen/licht;
 • Licht(energie) kan beïnvloed worden door o.a. zwaartekracht/aantrekkingskracht (dr.B.Cox, fysicus);
 • Alle vormen van energie veroorzaken zwaartekracht (Wikipedia);
 • De ongelijke distributie van licht kan de ruimtetijd krommen; En zwaartekracht is een consequentie van deze kromming (Wikipedia);
 • Massa (eigenschap van materie) en (licht)energie kunnen de ruimtetijd krommen (R.Berezdivin; L. Patel, fysici);
 • Het effect van zwaartekracht(collaps) is de samenbundeling van een substantie (bijvoorbeeld van stof en energie van sterren/sterrenstelsels). Sterke samenbundeling kan leiden tot een zwart gat;
 • Dit fenomeen bestaat op astrofysische/komische schaal en de aanname is dat dit ook op kleine schaal voorkomt. Voor wat betreft de astrofysiche schaal exploderen sterren aan het einde van hun leven en geven een bepaalde hoeveelheid energie/sterrenstof/materie vrij. Daarna kunnen er grosso modo drie dingen gebeuren.

1. als een ster relatief weinig massa heeft, dan vormt de sterrenstof/energie een nevel.

2. Als een ster meer massa heeft, dan vormt er zich een ronde bol van sterrenstof/energie.

3. Als de ster veel massa had, dan ontstaat er uiteindelijk een zwart gat.

 • Sterke samenbundeling van een substantie kan derhalve tot een zwart gat leiden. Dit is een concreet gat in het weefsel van de kosmos;
 • materie (en bijv. ook licht) gaat spiraliserend richting een zwart gat (e.g.: dr.P.Gandhi, School of Physics & Astronomy University of Southampton Highfield). Een zwart gat verbuigt ruimte/tijd en licht volgt dat pad;
 • Zwarte gaten kunnen het begin zijn van een wormgat. Dit zijn veronderstelde tunnels door de ruimte/tijd. Een wormgat wordt ook wel EinsteinRosenbrug genoemd;
 • Wormgaten kunnen volgens astrofysicus R.Gott, Princeton universiteit, heel nauw zijn;
 • Wormgaten verbinden vermoedelijk verschillende locaties - die (oneindig) ver van elkaar verwijderd zijn in het universum, met elkaar. Het maakt, volgens fysicus P.Davies, tijdreizen mogelijk (= relativiteit van tijd); Een wormhole kan miljarden lichtjaren afsnijden (NGC 4jan 2012);
 • Een wormgat door dit universum wordt een intra-universum wormgat genoemd;
 • Fotonen kunnen waarschijnlijk door zwarte gaten reizen, zonder verwoest te worden (dr.S.Hawking, (astro)fysicus, wiskundige), alsook door wormgaten (team Kleihaus, Universiteit Oldenburg);
 • Het is bewezen dat fotonen in staat zijn (via een fotontunnel) sneller te gaan dan het licht (fysici A.Stahlhofen, G.Nimtz);
 • Wormgaten zijn niet tegenstrijdig met de Algemene Relativiteitstheorie van A.Einstein (fysicus J.Wheeler);
 • Wolf, theoretisch natuurkundige (VS): 'Het zou best eens kunnen dat op het moment van de dood of tijdens een BDE de ziel een overgang maakt van de materiële wereld - waarin alles zich afspeelt met een lagere snelheid dan de lichtsnelheid - naar een wereld waar alles zich sneller dan de lichtsnelheid afspeelt, de zogenaamde superluminale spirituele wereld. Tijdens die overgang zou er een 'tunneleffect' kunnen optreden dat enigszins te vergelijken is met het proces dat zich afspeelt volgens astrofysici in/rond een zwart gat.';
 • Er kan worden aangenomen dat zowel zeer grote als zeer kleine zwarte gaten bestaan (o.a. fysici van CERN: M.Faizal, M.Khalil, A.Faraq Ali) én wormgaten evenzo (die nog kleiner zijn dan een atoom) (fysici dr.B.Cox, dr.A.De Rujula, CERN). Ze lijken dus voor te komen op grote schaal (astrofysica) en op kleine schaal (fysica);
 • Wetenschappers komen met de eerste bewijzen dat Einstein's "spookachtige invloed cq. verstrengeling" niet alleen een oneindige ruimtelijke afstand overbrugt maar ook tijd lijkt te overbruggen (fysici S.Brierley; C.Brukner e.a.);

 

Voorzichtige conclusies:

Hoe meer we de grens van het leven naderen, hoe meer fotonen het fysieke lichaam vrijgeeft. Hoe meer fotonen er vrijkomen, hoe compacter het andere nieuwe lichaam wordt (o.a. door kwantumzwaartekracht en zwaartekrachtcollaps). En hoe compacter dit 'hemellichaam' wordt, hoe vollediger en dieper de eigenlijke bijna-doodervaring is (gerelateerd aan alle kenmerken en fasen). De aanname is (in overeenstemming met het Principe van Correspondentie, een van de zeven Hermetische Principes) dat er drie dingen geleidelijk kunnen gebeuren, afhankelijk van de ernst van het trauma en het naderen van het levenseinde en de mate van de hoeveelheid vrijgekomen fotonea:

 1. er ontstaat een nevelachtig geestlichaam, bij een relatieve kleine hoeveelheid vrijgekomen fotonen, t.g.v. relatief weinig trauma. Dit vormt een kopie van ons fysieke lichaam;
 2. er ontstaat een compact rond lichaam, soms zo klein als een stofje, een korreltje zand. Dit gebeurt t.g.v. ernstiger trauma;
 3. er ontstaat een zwart gat, doordat een grote hoeveelheid vrijgekomen fotonen t.g.v. zeer ernstig trauma, samenbundelen. Dit is het begin van een tunnel waar BDE'ers spiraliserend naartoe gezogen worden;

De tunnel, ofwel het wormgat, is een smal intra-universum wormgat. Zulke wormgaten kunnen volgens astrofysici (alsook volgens BDE'ers) oneindige elastische strengen van energie zijn. Ze vormen vermoedelijk de verbinding tussen het fysieke/stervende lichaam en het lichtlichaam.

De Joods/Christelijke traditie spreekt over het 'zilveren koord' als een verbinding tussen het fysieke lichaam en de ziel. Als deze verbinding breekt, dan is het leven op aarde beëindigd.

Als het trauma levensbedreigender wordt, dan wordt de afstand tot de fysieke wereld en het fysieke lichaam groter (= relativiteit van de ruimte).

Tevens zorgen deze tunnels ervoor dat BDE'ers (meer dan) de lichtsnelheid ervaren (=relativiteit van tijd). Aan het einde ervan is een groot licht dat een enorme magnetische aantrekkingskracht heeft.

NB: de Hindoeïstische leer onthult dat ook Krishna sneller kan reizen dan de lichtsnelheid en dat hij langs planeten gaat. Hierbij kan opgemerkt worden dat de kosmologie van de Oudheid slechts enkele planeten beschreef (Mercurius, Venus, Mars, Saturnus en Jupiter). Pas rond 1900 werd voor het eerst het Melkwegstelsel beschreven; prof.dr.R.Dijkgraaf).

 

Fase 3: Voorlopige eindbestemming: het licht

 

Concrete ervaringen:

BDE'ers zeggen tot stilstand te komen (als wezens van licht) in de buurt van een zeldzaam mooi, warm en energierijk licht, en een schitterende 'wereld' met prachtige kleuren en muziek. Tevens ervaren BDE'ers een grens, die zij niét kunnen passeren. Het is een point of no return. Alleen mensen die onomkeerbaar dood zijn, gaan volgens BDE'ers de grens over naar het licht (nadat de tunnel is gesloten/het zilveren koord is gebroken). Ze omschrijven dat licht als alle energie van het universum, als oorsprong van al wat bestaat, en als goddelijk. Daar is ook geen duidelijk onderscheid meer tussen verleden, heden en toekomst.

BDE'ers krijgen een levensoverzicht, soms een levensvooruitblik. Ze ontmoeten andere wezens van licht en ook een soort hoger spiritueel wezen. De communicatie is onmiddellijk. Er is ook een moment van levensreflectie en (zelf)beoordeling, maar deze wordt gekenmerkt door liefde. De reden hiervan is dat volgens BDE'ers licht hetzelfde is als liefde én hetzelfde als informatie.

Afgezien van deze ervaringen hebben BDE'ers het idee alle antwoorden te kennen op alle vragen van het leven, of het nu bijv. om levensvragen gaat of om vraagstukken binnen de fysica, astrofysica, biologie, wiskunde enz.

Daarnaast zien BDE'ers twee wervelende tornado's, die samen een immense 'zandloper' vormen. BDE'ers omschrijven deze zeer gedetailleerd (zie boek). BDE'ers noemen het ook wel een diabolo of vlinder (zie o.a. de ervaring van voormalig neurochirurg dr.E.Alexander. Hij stelt dat hij tijdens zijn BDE op de vleugels van een vlinder zweefde).

Wetenschappelijk onderzoek:

 

FASE 3-5 worden nog bijgewerkt

 

 • Bij een zwart gat is een soort grens te vinden. Deze heet binnen de astrofysica een waarnemingshorizon. Het is een point of no return. Fotonen kunnen daar, voor een zekere tijd, blijven (K.Ferguson);
 • een zwart gat is niet compleet zwart: het wordt omringd door heel veel licht (astrofysicus en planetair wetenschapper dr.A.Hamilton);
 • de eerste kosmische achtergrond straling was zeer warm, en bestond uit licht met hoge energie (kosmische en gamma-straling). Het is de bron van bijna alle fotonen aan de hemel. Het is het oudste en helderste licht (tegenwoordig is de kosmische achtergrondstraling uitgestrekt tot radiogolven (prof.dr.R.Dijkgraaf));
 • de aanname van Venselaar is dat dit zwarte gat, aan het einde van de privé tunnel door de ruimte, het begin is van een veel grotere tunnel/wormgat. Dit wordt een inter-universum wormgat genoemd binnen de astrofysica;
 • Een inter-universum wormgat kan een connectie vormen naar een ander universum (N. Poplawski, kosmoloog);
 • Dit wormgat is waarschijnlijk vice versa een zwart en een wit gat, en een soort altijddurende BigBang, een botsing van universa;
 • Er zijn mogelijk meerdere universa (kosmoloog en fysicus A.Guth, kosmoloog M.Tegmark, theoretisch fysici N.Turok en P.Steinhardt);
 • er bestaat een theoretisch astrofysisch werkmodel voor de kosmos dat de vorm heeft van een 'zandloper' (oa. dr.S.Hawking). Dit werkmodel wordt door astrofysici - indrukwekkend en opmerkelijk genoeg - exáct hetzelfde omschreven als door mensen met bijna-doodervaringen (zie verder: boek);
 • De universa kunnen deel uitmaken van een cyclisch continuüm;
 • Een model van een continuüm is de Torus (waarbij de kern bestaat uit de twee tornado's/vortices);
 • De Torus is een attractor en kan ruimte en tijd relatief maken en orde brengen in chaos;
 • Het bestaan van twee of meer universa kan de koude vlek verklaren op de WMAP-foto van het universum (L.Mersini) alsook de dark flow. Deze 'dark flow' doet vermoeden dat er een of andere externe bron is buiten dit universum, dat materie hier beinvloedt en meeveegt. Het is mogelijk dat een zuster-universum materie etc uit dit kenbare universum wegtrekt (team Kashlinsky, NASA Greenbelt);
 • SuperStringTheorie staat het bestaan van twee universa toe, waarbij er een groot is en de ander relatief klein;
 • licht is hoorbaar (Nobelprijswinnaar en natuurkundige dr.R.P.Feynman);
 • licht/fotonen hebben te maken met (de overdracht van) informatie (dr.Howell);
 • licht is de oorsprong van alles (dr.B.Cox, fysicus): alles is ontstaan uit fotonen en zal eindigen in een zee van fotonen.

 

Voorzichtige conclusies:

Bij onze (bijna)dood lijken wij in staat te zijn als (bewuste) wezens van licht door de ruimtetijd te reizen, via een smalle tunnel ((= intra-universum wormgat), ver in het universum. Deze tunnel of dit zilveren koord is een open verbinding tussen het fysieke lichaam en het lichtlichaam, zolang het fysieke lichaam (enige) tekenen van leven kent.

Aan het eindpunt van de tunnel, is de voorlopige eindbestemming in het licht, bij een soort onomkeerbare grens.

Daar zien BDE'ers een soort 'zandloper' die uit twee tornado's bestaat.

Dat deze 'zandloper' precies hetzelfde wordt omschreven - tot in alle details - door zowel de groep astrofysici als de groep BDE'ers is uniek en verbazingwekkend. Hierdoor lijken we inzicht te krijgen in de totaliteit van al wat is: er bestaan meerdere universa. Er is een kenbaar 'materieel' universum (waarin wij leven) en een niet kenbaar'immaterieel' universum. Het immateriële universum verwijst naar 'de hemel'. (NB: Voor de zeldzame en gedetailleerde overeenkomsten inzake deze 'zandloper' tussen concrete ervaringen én wetenschap én oude culturen/levensbeschouwingen: zie boek). Het vermoedelijke bestaan van meerdere werkelijkheden maakt aannemelijk waarom mensen die onomkeerbaar gestorven zijn er naartoe reizen en waarom bijna-doden niét over die grens gaan naar die hemelse 'wereld'. Zij blijven op de drempel ervan, waarbij ze omringd worden door een licht dat zowel figuurlijk als letterlijk een grote aantrekkingskracht uitoefent, als bron van al wat is, als bron van liefde.

Op de grens zien we onze 'overleden' dierbaren terug, want ook zij hebben een bijzonder fotonenlichaam gekregen na hun dood, die de kracht van zwarte gaten lijkt te kunnen doorstaan. De communicatie is bijna onmiddellijk en lijkt enigszins op telepathie. Waarschijnlijk ontstaat dit door de overdracht van geïnformeerde fotonen. Door die potentie van fotonen krijgen we ook een levensoverzicht. Het uitgangspunt dat licht informatie is, verklaart vermoedelijk waarom (juist alleen) in het licht alle kennis inzichtelijk is.

Dan, als bijná-doden, keren we terug naar de aardse werkelijkheid, want onze levensenergie is niet geheel weggestroomd uit het fysieke lichaam. Via de energiestring c.q. 'tunnel' is de verbinding in stand gebleven met ons fysieke lichaam. Het is als een energiedraad, een levenskoord. Geen enkele BDE'er spreekt erover in een ander fysiek lichaam terug te komen.

 

Fase 4: de terugreis

 

Concrete ervaringen:

BDE'ers herinneren zich soms dat zij, op die grens, konden kiezen tussen een rood/roze en blauw/groene knop of draad. Ze weten zeker dat de blauwe/groene draad de voortzetting van het leven op aarde betekent, en de rood/roze draad het einde van het leven op aarde maar de voortzetting ervan in een andere werkelijkheid. BDE'ers keren terug naar hun fysieke lichaam (soms tegen hun wil), via de tunnel die nog steeds open is. Voor de tweede keer zien ze sterren en planeten zoals astronauten deze zien.

 

Wetenschappelijk onderzoek:

 • Het bestaan van smalle eindeloze kleine intra-universum wormgaten kan, zoals gezegd, worden aangenomen (dr.B.Cox, A.De Rujula, fysici CERN);
 • Intra-universum wormgaten maken ruimte en tijd relatief (fysici Davies en Mallett);
 • Het Dopplereffect creëert blauw/groen licht als sterren/materie/stof dichterbij komt, en creëert rood/roze licht als sterren/materie/stof verder weg gaat (Christian Doppler; dr.S.Hawking).

 

Voorzichtige conclusies:

Als BDE'ers keren we als dotjes/stofjes zo klein, terug naar de aarde via ons persoonlijke intra-universum wormgat: de opengebleven energieverbinding met ons lichaam, de privé-tunnel door de ruimte. De rood/roze en blauw/groene kleur die wij zien, is waarschijnlijk gebaseerd op het Dopplereffect: als we het grote indrukwekkende licht naderen en bij het licht verblijven, zien we materie enz. naar ons toekomen (uit de bron van alles, daar waar twee universums botsen als een altijddurende 'big bang' en 'whirlpool van energie' van waaruit alles in ons kenbare universum ontstaat. Daarom lijkt dit blauw/groenkleurig en betekent het de terugkeer naar de aarde in de kenbare kosmos. De rood/roze kleur wordt veroorzaakt door materie enz. die vanuit het gezichtpunt van BDE'ers bij hen vandaan gaat. Daarom wordt de rood/roze kleur geassocieerd met het dieper ingaan in de kosmos (en het meer en meer verwijderd raken van de aarde en het fysieke lichaam) richting het immense zwarte gat (= deur) en het licht (en het andere universum). Kortom: stralen van licht/energie - in combinatie met onze gedachten en soms die van een hoger spiritueel wezen - bepalen ons lot op dat moment (mits al onze fysieke levensenergie nog niet is weggevloeid). Gedachten zijn belangrijk om ons levensdoel te bepalen (blijkbaar niet alleen op aarde, maar ook aldaar).

 

Fase 5: de hernieuwde eenwording met het fysieke lichaam

 

Concrete ervaringen:

BDE'ers keren in/bij hun fysieke lichaam terug als een bal, een dotje, een stofje, en ze voelen hoe ze weer uitzetten/uitdijen en volledige aansluiting vinden bij hun fysieke aardse lichaam. Ze ervaren wederom een soort vibratie tijdens de realisatie van die connectie. Bij herstel van gezondheid komt het gewone waakbewustzijn (na verloop van tijd) terug. Ze voelen weer alle pijn van het getraumatiseerde/fysieke lichaam. Daarnaast zijn ze alle wijsheid en kennis die ze in het licht hadden, over het algemeen vergeten. Deze ervaring van vergetelheid is ook kenmerkend voor de BDE en is waarschijnlijk de reden waarom tal van BDE'ers zich geheel niets herinneren van hun buitenlichamelijke ervaring (en hun reis naar de grens van het universum en de grens naar die andere schitterende werkelijkheid). BDE'ers zijn niet altijd blij weer bij bewustzijn te zijn, of zelfs: gered. Ze willen terugkeren naar het hemelse licht.

 

Wetenschappelijk onderzoek:

 • De zwaartekracht is nergens hetzelfde, niet op aarde, niet in het universum. Derhalve is de aantrekkingskracht tussen materie/energie/sterren/sterrenstof overal verschillend. Door de mate van zwaartekracht c.q. aantrekkingskracht die ergens geldt, kan materie/energie/sterren/sterrenstof derhalve in meer of in mindere mate geclusterd zijn;
 • Zwaartekracht bestaat zowel op astrofysische schaal (het grote universum betreffend) als op fysische schaal (de kleine deeltjes/kwanta betreffend) (dr.B.Cox);
 • Omgekeerde zwaartekracht (die ervoor zorgt dat niet alles samenbundelt maar juist uitdijt) wordt verondersteld (dr.A.Guth, deeltjesfysicus).

 

Voorzichtige conclusies:

Als BDE'ers keren we dus terug naar de aarde. We gaan door onze privé-tunnel door de ruimte: het intra- universum wormgat. Na deze reis ontvouwen wij ons als lichtwezen van dotje naar normale omvang ten gevolge van de reductie van de zwaartekracht. Dan stroomt al onze licht- en levensenergie terug in (de atomen van) het fysieke lichaam. De verbinding is compleet. Als het trauma stabiel blijft en niet erger wordt, zien artsen/verpleegkundigen/familieleden dat wij na verloop van tijd weer bij bewustzijn komen.

 

 

SLOTPARAGRAAF

Alle oude en nieuwe kenmerken van de BDE kunnen verklaard worden via deze coherente consistente (astro)fysische theorie, waarbij de grens (tussen o.a. de materiële kenbare werkelijkheid en de immateriële niet-kenbare werkelijkheid, het fysieke lichaam en het niet-fysieke lichaam, tijd en eeuwigheid) gradueel is.

De BDE is werkelijk een 'laatste reis' waarbij - in vijf fasen - de ruimtetijd geleidelijk relatief wordt en BDE'ers steeds meer afstand krijgen van hun fysieke lichaam en de aarde.

De BDE ontstaat ten gevolge van ernstig trauma/ziekte/ouderdom en bij bewusteloosheid. Op een (sub)atomair niveau komt in het fysieke lichaam een proces op gang waarbij een grote hoeveelheid fotonen vrijkomt. Deze fotonen vormen een nieuwe bestaansvorm waarmee BDE'ers bewust existeren. De BDE wordt dieper en vollediger wanneer het trauma/de ziekte/ouderdom levensbedreigender wordt.

De eerste drie fasen van de BDE vormen het eerste deel van het leven na de dood.

Leven na de dood is - in het algemeen - voor iedereen hetzelfde, overal ter wereld, ongeacht levensbeschouwing, cultuur, sexe, sociale status enz.

 

Maureen Venselaar © 2011, Nederland

 

 

 

Eindnoot:

Naast positieve ervaringen van licht, komen soms ook negatieve ervaringen voor, die volgens BDE'ers o.a. worden gekenmerkt door eindeloze leegte en zwarte mist en door het gevoel ergens in het heelal te zweven waarin het licht van geen enkele ster doordringt. Coppes, voorzitter van Netwerk NDE/Stichting Merkawah schrijft:

Om helachtige toestanden te vermijden, lijkt zelfmoord een van de dingen waar wij erg voorzichtig mee moeten zijn. Het is beslist niet het beste wat we kunnen doen. (aldus Coppes B., in: Bijna-doodervaringen en de zoektocht naar het licht. Hij spreekt hier in de lijn van Moody, Grey, Ring en Franklin).