Wij zijn sterrenstof, en onderdeel van het universum, en worden zowel tijdens het leven  als de (bijna)dood bepaald door alle natuurwetten. Leven en bewustzijn ondergaan        een shift op het moment van de (bijna)dood en zijn gradueel in de ruimte en tijd ©  

LEZINGEN:

De lezingen worden uitstekend beoordeeld. Gemiddeld met een 9. Enkele reacties:

Visionair; verrijkend; de beste interpretatie van de bijna-doodervaring (nabij de doodervaring); prachtig hoe alfa- en betawetenschappen samenkomen; hoort bij de top van lezingen; revolutionair; goed voor de TV-colleges van BNN-VARA, met kennnis en passie gebracht; troostvol; goed onderbouwd; In 82 jaar heb ik nog nooit zo'n lezing meegemaakt: zo goed.

(zie verder voor meer (inter)nationale reacties op de lezingen, het boek, de theorie).


Er zijn openbare lezingen op:

 • 9 maart (19.30 entree) Vlaardingen, Centrale Bibliotheek de Plataan;
 • 13 mei (19.30 entree) Bilthoven, De Woudkapel; 
 • Meer info volgt over de lezingen in Maassluis en Zoetermeer. 


De lezingen worden aangepast aan de doelgroep.

Lezingen zijn oa. geweest bij Universiteit Delft, gezondheidscentra, palliatieve zorginstellingen, filosofencafés, symposia, culturele centra, kenniscentra, levensbeschouwelijke genootschappen, uitvaartcentra, zincafés. Tevens krijgen de lezingen vorm via een mooi samengaan van het geven van inzicht in de nieuwe theorie over de (bijna)dood en fragmenten uit concrete ervaringsverhalen. Ook is er gelegenheid tot vragen stellen en tot ontmoeting. 

Voor het boeken van lezingen>via webmaster: contact(at)debijnadoodontrafeld.nl 

LUISTER/LEES VERDER VIA oa:


Podcast: BDE via (astro)fysica en in relatie tot orgaandonatie

https://www.skyhighcreations.nl/maureen-venselaar/ 

Nederlands artikel: https://ponto3.org/een-nieuwe-verklaring-van-de-bijna-doodervaring

Internationaal artikel: journal of World of Consciousness '22 

https://www.worldofconsciousness.com/publications/a-new-theory-of-the-near-death-experience-based-on-(astro)physics. Interviews in voorbereiding: met Turkije en de USA en Belgie

copyrights: HappyZenHeart, Rotterdam /promo's  n.a.v. lezing HZH in 2018

https://www.youtube.com/watch?v=65xdyH3ye-U

REVIEWS oa:


Internationale organisaties m.b.t. de bijnadoodervaring:

 • IANDS (USA; België; Nederland)
 • NDERF
 • Institute of Noetic Sciences


Medische wetenschap:

 • University of Virginia, USA prof.dr.B.Greyson
 • State university New York, University California, USA, prof.dr.S.Siegel
 • Radboud universiteit, NL, prof.dr.P.Heydendael
 • University Arizona, USA, prof.dr.Hamerhoff
 • Still University of health sciences, USA, dr.M.Austin


Natuurwetenschap

Media

Organisaties voor grenswetenschap, cultuur, bewustwording, levensbeschouwing, filosofie

Social Media/BDE'ers. 

(INTER)NATIONALE ORGANISATIES VOOR ONDERZOEK NAAR DE BIJNA-DOODERVARING EN BEWUSTZIJN:

 

IANDS-USA:

Dr. Jeffrey Long, former board of directors of IANDS: the International Association for Near Death Studies; and founder of NDERF: the international Near-Death Experience Research Foundation (USA):

This is some outstanding work that you have done! I agree that photons may be part of NDE in some way that physics is nowhere near understanding. I'am very interested in reading the Near Death Decoded.

I look forward to its English translation. My publisher would likely be very interested in publishing that book in English.

(Dit is voortreffelijk werk dat je verricht hebt! Ik ben het ermee eens dat fotonen misschien onderdeel uitmaken van de BDE, op een manier die fysici nog verre van bevatten. Ik ben zeer geïnteresseerd in het lezen van de engelse versie van je boek. Mijn uitgeverij zal waarschijnlijk zeer geïnteresseerd zijn om je boek in het Engels uit te geven). 

Ms. Jody Long, former board of directors of IANDS, Seattle (USA), Consciousness researcher:

I read your article and was really intrigued by it. I haven't seen anyone put the physics to the NDE phenomenon before! I will be happy to post your article on the website of NDERF.org  with a link to your new book.

(Ik heb je artikel gelezen en was er werkelijk door geintrigeerd. Ik heb nog nooit gezien dat iemand de fysica aan het verschijnsel van de BDE heeft gekoppeld! Ik plaats graag jouw artikel op de website van NDERF.org  met een link naar jouw boek). 

Ms.Stout, Chair of IANDS committee for integration studies and support (USA):

Gefeliciteerd met deze prachtige kwantumtheorie over de bijnadoodervaring. Vele BDE'ers zullen aspecten van hun ervaring hierin weerspiegeld zien. Ik denk dat het van grote waarde is om absoluut aan deze benadering vervolg te geven.


IANDS-België:

Afdeling wetenschap: Raymond Saerens, docent anatomie, fysiologie, farmacologie, pathologie:

Dat IANDS, IONS en NDERF in de Verenigde Staten positief reageren op u, betekent dat u waardevol werk hebt geleverd en dat u een bruikbare visie voorstelt. Ik heb onlangs uw website bezocht en wens u te feliciteren. Mijn al bestaande interesse voor uw visie en boek is extra geprikkeld. Nogmaals bedankt om mij op de hoogte te brengen. Ik wens u veel succes.

Voorzittter de heer Michielsens:

Ik heb zojuist uw boek uitgelezen en ik wens U van harte proficiat voor de enorme inspanning die gij hebt opgebracht! Indrukwekkend. Ik bewonder uw uitgebreid studiewerk dat aan de basis ligt van uw boek! Het is een veelzijdige benadering van de (bijna-) dood met originele ideeën welke zeker vele reacties uitlokken! Ook de aanbevelingen voor het spirituele domein zijn herkenbaar, waarin U stelt dat het ondubbelzinnig om een wereldwijde spiritualiteit gaat die een streven naar coherentie en harmonie inhoudt.

Contactpersoon West Vlaanderen mevrouw Nadine Ooghe:

Van harte dank voor je bezielde voordracht. Wat een aangename verrassing. U bent begaan met NDE/BDE'ers, u begrijpt hun essentie, en helpt het taboe erover weg te laten ebben.


NearDeathExperience.com 

So Explanatory and insightful


IANDS-Nederland, oprichter drs. P.v.Lommel:

De review van deze Nederlandse stichting is onderaan deze pagina terug te vinden.


The Institute Of Noetic Sciences (current chief scientist dr.Dean Radin), Californië (USA):

The basic features of a near-death experience, such as tunnels, lights, and out-of-body travels, are well known, but much of the phenomenon remains a mystery. You have dug deeper into the puzzle and may have found a few of the missing pieces. Your hypothesis is intriguing! You propose a significantly updated theory on what happens during NDE's.

(De basiskenmerken van de bijna-doodervaring, zoals de tunnel, het licht, en de buitenlichamelijke reis, zijn wel bekend, maar de meeste fenomenen blijven een raadsel. Jij hebt dieper gegraven in dit vraagstuk en hebt misschien een aantal missing-links gevonden. Je hypothese is intrigerend! Je komt met een significante updated theorie over wat er gebeurt tijdens een BDE).

MEDISCHE WETENSCHAP:


University of Virginia (USA) Dr.Bruce Greyson, professor of psychiatry and neurobehavioral sciences,

director Division Of Perceptual Studies (DOPS):

Thank you for sending me your article. The Five Phase Theory has a very wide range of supportive sources, and I thought the explanation of the blue and red colors towards the end of the NDE in terms of Dopplereffect was particulary clever. I would encourage you to think about testable hypotheses that derive from your theory. That is, what new data does your model predict that shows its superiority to other existing models.

(Dank je voor het toezenden van je artikel. De vijf-fasen-theorie heeft een zeer brede onderbouwing van bronnen, en ik vind de verklaring van de blauwe en rode kleuren, richting het einde van de bijna-doodervaring, via het Dopplereffect in het bijzonder goed doordacht. Ik zou je willen aanmoedigen te overdenken wat uit je theorie is af te leiden en wat deze voorspelt aan nieuwe inzichten, waaruit de superioriteit blijkt van deze theorie ten opzichte van de andere bestaande modellen).


State university of New York & University of California (USA), psychotherapist prof.dr.S.Siegel:

Brilliant! Your article about the new NDE-theory is a wonderful piece. We want to publish it in our magazine Psychology Tomorrow.

(Briljant! Jouw artikel over de nieuwe BDE-theorie is  een prachtig stuk. We willen het publiceren in ons magazine Psychology Tomorrow).


Radbouduniversiteit, prof.dr.P.Heydendael, psycholoog en emeritus bijzonder hoogleraar:

Met ontzag naar je lezing over de bijna-doodervaring geluisterd. Je bracht de moeilijke stof zeer goed en intens. Dat trof mij zeer. Je zorgt dat mensen anders gaan denken en ook het een en ander gaan doordenken. Dat geldt voor mij zeker. De hele avond na je voordracht heb ik er thuis over nagedacht. De kracht van je verhaal ligt in het samenkomen van diverse alfa- en betawetenschappen. Ik kon daarbij weinig anders concluderen dan dat dit samengaan geen 'truc' of 'verzinsel' is. En ook was er geen ander slot denkbaar. Zowel je lezing als je boek over de nieuwe verklaring van de BDE is geweldig. Gefeliciteerd, het is een theorie die heel goed overtuigt. Maureen, hopelijk tot ziens.

 

University of Arizona USA, dr. Hameroff, anesthesioloog, en wetenschappelijk onderzoeker:

"Het is zeer goed voor te stellen dat de ziel alsook ons bewustzijn te maken heeft met het kwantumniveau".

 

Dr.M.Austin, medical doctor A.T. Still University of Health Sciences (USA):

Awesome courageous research synopsis! Thank you! It'll take me a while to absorb and appreciate what you have published here!

(Ontzagwekkend moedig synoptisch onderzoek! Dank je! Het heeft even geduurd voordat alles tot mij doordrong en ik ten volle besefte en waardeerde wat jij hier gepubliceerd hebt). 


The College of Medical Intuition, Melbourne (AU), Carmel Bell, Founder:

I just read an article by you on NDE's. This is one of the best, most rational explanation of a NDE that I have read. I was still not content with the other explanations. Please accept my respect and thanks for the incredable work that you do!

(Zojuist heb ik jouw artikel gelezen over bijnadoodervaringen. Dit is een van de beste, meest logische verklaring voor de bijnadoodervaring die ik gelezen heb. Ik was nog steeds niet tevreden met de andere verklaringsmodellen.  Ontvang a.u.b. mijn respect en dank voor het ongelooflijke werk dat je doet).


Bijscholing Verpleegkundigen, Ziekenhuis Sint Jozef, Bornem, B.Crombez:

Voor een bijscholing voor verpleegkundigen rond bijna-doodervaringen ontdekte ik uw schitterende onderzoek via uw website. Een van mijn taken is opleiding geven. Ik wil graag deze kennis doorgeven en daaruit vragen distelleren naar de praktijk. Ik zou graag uw informatie gebruiken. Bij voorbaat dank!

NATUURWETENSCHAP:


Dr. Wolf, theoretisch natuurkundige (USA):

Het zou best eens kunnen dat op het moment van de dood of tijdens een BDE de ziel een overgang maakt van de materiële wereld - waarin alles zich afspeelt met een lagere snelheid dan de lichtsnelheid - naar een wereld waar alles zich sneller dan de lichtsnelheid afspeelt, de zogenaamde superluminale spirituele wereld. Tijdens die overgang zou er een 'tunneleffect' kunnen optreden dat enigszins te vergelijken is met het proces dat zich afspeelt volgens astrofysici in een zwart gat.

MEDIA:


Persbericht Nederlands Auteur Bureau:

'De (bijna-)dood ontrafeld' geeft een spectaculaire nieuwe visie op de bijna-doodervaring en unieke antwoorden.

Drs. Maureen Venselaar heeft een tienjarige studie gedaan en honderden ervaringsverhalen geanalyseerd om vervolgens tot een samenhangende visie te komen die een integratie beoogt tussen het domein van de empirie van 'het paranormale', de natuurwetenschap en de levensbeschouwing.

Een eerste conclusie van deze detailstudie is dat er zeer treffende overeenkomsten te vinden zijn. Een voorbeeld hiervan is dat de natuurwetenschap geconstateerd heeft dat cellen bij celbeschadiging en celdood 'licht' (fotonen) uitzenden en dat omstanders van (bijna-)doden een soort nevel van licht uit het lichaam van de (bijna-)doden hebben zien gaan.

Een tweede conclusie is dat er zeker tien nieuwe kenmerken van de bijna-doodervaring geformuleerd kunnen worden die wereldwijd nog nooit eerder ter sprake zijn gekomen bij de groep deskundigen die zich bezighoudt met bijna-doodervaringen. 

Een van die nieuwe kenmerken is het zien van een 'immense zandloper'.  Alle 10 nog onbekende  kenmerken worden samen met de bekende kenmerken (zoals de tunnel en het licht) in een consistente theorie uiteengezet, waarbij wij mensen bij onze (bijna-)dood de grenzen van ruimte en tijd achter ons laten.


Redactie Nationale Ziekenhuiskrant:

Het is een fascinerend onderwerp!


Bres (hoofdredactrice Emy ten Seldam):

Ik ben erg blij met je artikel. Jouw artikel over de nieuwe (astro)fysische verklaring van de bijna-doodervaring brengt heel wat nieuws ten opzichte van de oude bekende neurologische en bovennatuurlijke BDE-verklaring. Het is zeer interessant, en je gaat vast nog veel meer ontdekken.  Ik wens je veel succes.


ParaVisie (hoofdredacteur Niels Brummelman): 

Heel interessant perspectief op de bijna-doodervaring van pioneer, authentiek denkster, en onderzoeksjournaliste Maureen Venselaar. Haar boek is een uniek werkstuk geworden. Het staat bol van opzienbarende conclusies, verrassende inzichten, verhelderende associaties en gewaagde stellingen. Niet in de laatste plaats is dat de danken aan de manier waarop ze wetenschappelijke principes hanteert, zoals het Scheermes van Ockham. Dit stelt dat er gezocht moet worden naar de meest voor de hand liggende verklaringen. In de praktijk betekent dit dat Maureen de ervaringen van BDE'ers vaak letterlijk neemt en op zoek is gegaan naar één samenhangende theorie die alle kenmerken van de BDE omvat. Die theorie beschrijft werkelijk een laatste reis, een trip van ons leven. Deze begint zodra BDE'ers zeggen los te komen van het fysieke lichaam. Dit lijkt gepaard te gaan met veranderingen op (sub)atomair niveau , waardoor er fotonen (= licht) vrijkomen. Door de eigenschappen van fotonen zou het kunnen zijn dat wij na onze (bijna-)dood voortbestaan, min of meer dezelfde blijven en een heel levendig, buitenlichamelijk, verruimd bewustzijn krijgen.  Al sinds mensenheugenis worden de tunnel en het licht in verband gebracht met leven na de dood. Deze voorstellingen met iconografische zeggingskracht brengt Maureen eveneens in verband met verschijnselen uit de sterrenkunde: samengebundelde fotonen staan aan de basis voor een minieme perforatie in het weefsel van het universum, waardoor er een tunnel opengaat. Astronomen noemen zo'n tunnel een wormgat.

Een ander - fraai en bijna poëtisch - element uit het onderzoek van Maureen is dat de getallen die bekend staan als de Fibonacci-reeks, in een driedimensionale weergave, de vorm van een tornado creëren.  Dit is volgens Maureen een mogelijk model voor 'de hemel'. Maar er is nog iets anders: emoties zijn ook tot cijfers herleidbaar. Gebleken is dat liefde het getal 1,618 oplevert. Dat is de door de befaamde astronoom Kepler  als 'schat' omschreven Gulden Snede, die niet alleen de Fibonacci-reeks domineert, maar ook voor allerlei verschijningsvormen het zinnebeeld van het ideale is en resulteert in goddelijke verhoudingen.  Zo liggen gebogen lichtgolven die gerelateerd zijn aan de Gulden Snede, en dus aan liefde,  aan de basis van al wat bestaat.

Een weduwnaar horen we aan een kind vertellen: 'Mama is nu een sterretje aan de hemel', terwijl zijn vinger naar de kosmos wijst. Na het onderzoek van Maureen mogen wij ons serieus afvragen of hij daarmee, zonder het zelf te beseffen, de letterlijke waarheid verkondigt.

ORGANISATIES VOOR CULTUUR, FILOSOFIE, LEVENSBESCHOUWING, GRENSWETENSCHAPPEN, BEWUSTWORDING:


Speakers Academy en World of Consciousness, oprichter Albert de Booij:

Knap staaltje werk!


Vereniging De Bron:

Zeventien jaar geleden heb ik (Leon) c.s. de Vereniging de Bron opgericht met als doelstelling lezingen te organiseren, die mensen meer bewust van zichzelf en van hun omgeving kunnen maken.

Hiervoor hebben wij sprekers bezocht in heel Nederland en België om lezingen van hóog niveau te kunnen selecteren.  Gemiddeld 1 á 2 lezingen van de 5 lezingen die we bezochten, vonden wij goed genoeg omdat we de kwaliteit van de lezingen hoog wilden houden. De Bron organiseert 10 lezingen per jaar.

Gisteravond heb ik van het begin tot het einde van de lezing op het puntje van mijn stoel gezeten.

Je kan als geen ander ontzettend gepassioneerd vertellen en je legt heel je ziel in je bewoordingen die je vol enthousiasme uit. Heel de motoriek van je lichaam praat mee en je weet de aandacht van het publiek constant vast te houden. Je gedrevenheid en passie en zeker ook je emotie klinken door in alles wat je te vertellen hebt. In die 17 jaar heb ik vele en vele lezingen aangehoord maar er zijn er maar weinig die mij zo hebben weten te beroeren als jouw lezing over de bijna-doodervaring en de transformatie van ons leven en bewustzijn na de dood. Je hebt mijn bewondering en mijn enthousiasme over je lezing. Je hoort bij de absolute top. En ik wil je erg bedanken voor de prachtige avond en voor je heldere uiteenzetting over dit boeiende onderwerp.


Sky High Creations:

We voelen ons trots en dankbaar dat je bij ons je onderzoek hebt gepresenteerd. Het was interessant, een groot succes, en fijn. 


Volksuniversiteit (Zuid-Holland, Westvoorne):

Zeer boeiende presentatie en heldere uiteenzetting over de bijna-doodervaring door Maureen. Zeer aanbevelingswaardig. Wij kunnen terugkijken op een hele geslaagde lezing, die velen een kijk heeft gegeven in het proces voorafgaand aan het sterfelijk einde.


De Boekenberg (behoort bij de top drie van Bibliotheken van Nederland):

Een bijna uitverkochte zaal met zeer geïnteresseerde mensen. De lezing over de nieuwe verklaring van de bijna-doodervaring was verrassend, boeiend, met veel passie en veel kennis van zaken. Een aanrader, de ervaringen zijn ook zo bijzonder en mooi dat je eigenlijk helemaal niet meer bang voor de dood hoeft te zijn.


Dr. Harry Heijveld, geestelijk verzorger, Cornwall (GB):

Een zeer goede verklaring van de bijna-doodervaring in relatie tot het leven na de dood op basis van wetenschappelijke theorieën en praktische ervaringen. Deze visie ondersteunt mijn inziens ook wat het Christendom en in het algemeen levensbeschouwingen verkondigen. 


SOCIAL MEDIA/BDE'rs:

 

Straaljagerpilot Elmer Bulman (sept. 2013): Zo'n 48 jaar geleden kreeg ik  als een nog onervaren pilot een BDE (die zo'n 45 - 60 sec. duurde) met een militair trainingsvliegtuig, waarbij ik te maken had met 8G-force. Sindsdien wist ik mij geen raad met de ervaring, totdat ik jouw theorie tegenkwam die ik de beste interpretatie vind. Dank je wel!             

Hedi: Boeiend boek/theorie, gewaagd, goed onderbouwd en hopelijk een nieuwe weg uit de polariserende discussie hierover.

Ger: Het boek/ de theorie past als een handschoen, naadloos, in zaken waarvan ik 'weet'. Dit boek maakt veel dingen duidelijker. Het is van harte aanbevolen.

Karel: Na artikelen te hebben gelezen over hersenonderzoek door in het materialistische dogma verstrikte neurologen, vond ik het artikel van mw.drs.Venselaar een goed tegenwicht.

Jan: Het innerlijk weten is op een flink aantal punten toegenomen en nieuwe inzichten zijn erbij gekomen. Het boek gaat ook over veel meer zaken dan de titel aangaf. Diep respect voor de schrijfster. Het is een zalig boek.

Geert (fotograaf tijdens lezing in Drenthe): Ik had van te voren niet gedacht dat het onderwerp 'bijna-doodervaringen' mij zou raken. Maar ik vond het geweldig mooi. Het was een verrijking voor mij jou te mogen ontmoeten.

Belinda: De geheel nieuwe visie vond ik, op zijn zachts gezegd, ontzettend spectaculair en tegelijkertijd logisch! In uw boek kon ik mij dus helemaal uitleven! Uw boek en de hoeveelheid mensen die u aangeraakt hebt, is groot!

Iwan: Bijzonder knap. En Maureen is de vleesgeworden vriendelijkheid.

Dhr. v.R.: Ik wilde even zeggen dat ik het boek/de lezing goed vind, positief, ruimte latend voor relativering, informerend m.b.t. de verschillende levensbeschouwingen en goede praktische adviezen. Het geeft mij ook een prettig vooruitzicht voor wat ooit komen gaat. Ik kan het iedereen aanbevelen.

David: Wat een visionaire visie op de bijna-doodervaring en het leven na de (bijna)dood!

Karin E: Ik heb uw boek en ik ben er heel erg blij mee! Het is zeer goed omschreven en ik heb heel veel 'zie-je-nu-wel' momenten gehad!

Peter: Fascinerende en bijzondere overeenkomsten tussen wetenschap en levensbeschouwing. Vooral voor wat betreft de kijk op (de oorsprong van) het universum.

Joke: Een prachtig boek! Een indrukwekkende lezing! Voor mij vallen alle puzzelstukjes op hun plaats, na een hele lange zoektocht. Dank je, ook voor al het ongelooflijke werk dat je hebt gedaan!

Adrie: Een mooie prestatie!

Marieke vd Heijden: Je bent een bijzonder mens. Zo vol in je missie. Wauw.

Lot: Het boek beschrijft een reis na de (bijna)dood naar een andere wereld. Hopelijk gaat het boek een reis aan door de hele wereld.

Fam. Horsten: Na tien jaar studie is het boek een kroon op het werk. Wat een mooie pres(en)tatie! Je hebt een meesterwerk afgeleverd!

Jan H: Het boek is een groot succes na vele jaren van studie! Zeer bijzondere lezing!

Walter: Ik bewonder alle moed en doorzettingsvermogen om zo'n onderwerp aan te pakken en zo'n boek te schrijven!

Caroline: Ik was onder de indruk van je boekpresentatie. Ik ben het aan het lezen en vind het fascinerend.

Carola: Stilte en bewondering voor uw onderzoek. Belangrijke kenmerken van bijzondere ervaringen. Uw onderzoek zou ook een doorbraak kunnen zijn om een ander licht te werpen op (de behandeling) van mensen die nu als ongeneeslijk en/of psychisch ziek worden gediagnosticeerd. Het is mijn allergrootste hartenwens.

Arjen: Super interessant!

Tot slot: IANDS Nederland, c.q. Netwerk NDE

 

Op voorhand wordt aangegeven dat IANDS-België (Vlaanderen) de reactie van Merkawah c.q. netwerk NDE  "Zeer misplaatst, minachtend en een brug te ver" vindt (d.d. 22 jan. 2014). 

 

Ter informatie over het Netwerk NDE Nederland:

Dit is een nederlandse stichting voor NDE/BDE'ers, opgericht in 1988 door onder andere drs. Van Lommel.Hij werd ook bestuurslid. Als platform voor mensen met bijna-doodervaringen en maatschappelijke aandacht voor de BDE/NDE, is dit een uitstekend initiatief geweest.

Voorzitter was tot op heden (2019) Bob (Christopher) Coppes. Het tijdschrift van Netwerk NDE heet: Terugkeer (helaas wordt hierin de titel  Pim van Lommel consequent onjuist vermeld (zie o.a. nr.4 2018/2019, blz. 10). Niet alleen Van Lommel misbruikt derhalve een dr. titel, maar ook zijn medewerkers doen dit veelvuldig m.b.t. Van Lommel. Sinds 2013 voert deze organisatie het logo van de International Association for Near-Death Studies (IANDS), doch staat niet onder toezicht van IANDS.

Helaas is de organisatie in de loop der jaren niet objectief gebleken. Dit blijkt, anno 2019, uit o.a.:

 • het promoten van uitsluitend de bovennatuurlijke verklaring welke gebaseerd is op het gedachtegoed van William James (1898) en welke overgenomen is door o.a. drs. Van Lommel (boek: Eindeloos bewustzijn), zonder enige vorm van kritiek. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de scherpe kritiek die gegeven is op de neurologische verklaring van o.a. prof.dr.Swaab (boek: Wij zijn ons brein) en de (astro)fysisch verklaring (zie hieronder door medewerkers Titas Rivas en Jim van der Heijden).
 • de literatuurlijst en gastsprekers van de organisatie: deze bevat geen boeken over de neurologische en (astro)fysische verklaring, doch wel over de bovennatuurlijke verklaring. Tevens bevat de literatuurlijst van Netwerk NDE m.n. boeken van medewerkers van o.a. B.Coppes, R.Smit, T.Rivas en J.van der Heijden, alsook van Van Lommel. 

Titas Rivas (vaste medewerker wetenschappelijke staf Netwerk NDE Nederland):

"De auteur kan aardig schrijven en geeft blijk van zeer grondige literatuurstudie, en grote originaliteit. En tot mijn verbazing is ook de verwijzing naar de zogeheten Fibonacci-code niet slechts nageprate onzin. Maar er wordt  beweerd tien nieuwe kenmerken te hebben gevonden,  alsof andere auteurs daarvoor geen oog zouden hebben. Het blijken echter geen doorsnee kenmerken, zodat het niet verbazingwekkend is als ze niet in algemene modellen zijn opgenomen; Het is maar de vraag of het zo belangrijk is dat BDE'ers een trechtervorm zien. Daarnaast, voor een fijnstoffelijk astraal lichaam bij hartstilstand is geen overtuigend bewijs, ook niet dat de vorm zou afhangen van de hoeveelheid vrijgekomen fotonen (ja, ja..); Dat voor alles uit de microcosmos een parallel zou zijn in de macrocosmos in het universum stamt uit het tijdperk waarin men de mens als middelpunt van de schepping beschouwde; Het grootste deel van het boek is op deze dubieuze denktrant gestoeld; Speculatieve gevolgtrekkingen; Een absurde consequentie is dat alle BDE aspecten letterlijk worden genomen; Tevens meent de auteur dat natuurwetenschappers geen scherp onderscheid maken tussen fysica en metafysica. In werkelijkheid erkent slechts een minderheid van de natuurwetenschappers openlijk dat er meer is dan de stoffelijke realiteit. Er is daarnaast te weinig studie gedaan reïncarnatie en communicatie met overledenen".

Jim van der Heijden (NDE netwerk Nederland): "Ik heb niet kunnen vinden welke relatie deze voormalig geestelijk verzorgster met de bde heeft. Kennelijk niet die van bde-er of '1e graads getuige'. Welke universitaire studie aan haar (vroegere) beroep ten grondslag ligt blijft eveneens in het ongewisse. Het heeft er in elk geval niet voor kunnen zorgen dat ze in dit boek (pseudo-)wetenschap, meningen en aannamen van elkaar onderscheidt. Door deze slecht geschreven verhaspeling stellig te presenteren heeft ze iets gefabriceerd dat als een ‘stapeltje’ in rammelende schrijfstijl kan worden afgedaan. Wat mij betreft het papier niet waard waar het op is gedrukt".

 

Een reactie op deze review van Netwerk NDE is eigenlijk volstrekt overbodig en is gegeven via het boek en deze website.  Doch, een enkele reactie:


Over het vrijkomen van fotonen bij aangetast weefsel alsook de bij de bijna-dood:

Zie studies van bioloog/medisch wetenschapper A.Gurwitsch, biofysicus F.A.Popp, neurowetenschappers Persinger & StPierre

Over studie naar Reïncarnatie:

Er is bijna oneindig veel literatuur over bijna-doodervaringen, reïncarnatie, pre-existentie, doodsbedvisioenen enz. Het is ondoenlijk om alle topics te bestuderen. Het zou leiden tot generalisaties. Zo acht NDE-researcher dr. Miner Holden de definiëring van de BDE/NDE in het onderzoek van drs.Van Lommel te vaag. Maar leidde het ook tot conclusies dat "de bovennatuurlijke verklaring niets verklaart: niet het ontstaan, niet de verschillen", aldus Pim van Lommel (mei 2013. NTR-opname, Capelle a/d IJssel).

Over het onderscheid tussen de fysieke en metafysieke werkelijkheid:

Gerenommeerde fysici zoals M.Tegmark en T.Campbell onderstrepen dat dualisme achterhaald raakt. Alles samen vormt The Big Picture: de fysieke en metafysieke werkelijkheid, het kenbare en paranormale, verleden, heden en toekomst enz.

Over de kenmerken en het serieus nemen van álle aspecten van de BDE:

National Geographic constateerde eveneens, in 2018, dat BDE'ers het o.a. hebben over "een reis langs de planeten". Het is onwetenschappelijk kenmerken terzijde te leggen, indien deze niet in een gewenst verklaringsmodel passen. De 10 nieuwe kenmerken worden binnen de Vijf Fasen BDE-theorie via (astro)fysica derhalve wel serieus genomen. Dit is bijv. in tegenstelling tot het boek "Wij zijn ons brein" (prof.dr.D.Swaab), maar ook bijv. in het boek Eindeloos Bewustzijn (drs.P.v.Lommel). Daarin staat een citaat uit de BDE van dieptepsycholoog Jung (n.a.v. een hartinfarct), waarin wordt beschreven hoe hij op grote afstand de aarde waarnam,en o.a. de roodgele woestijn van Arabië zag liggen, en de bergen van de Himalaya. Waarom dus dit soort kenmerken negeren? De neurologische verklaring doet dit overigens eveneens. Daarnaast stelt Van Lommel in zijn boek dat alle bekende kenmerken in zijn onderzoek naar voren zijn gekomen (blz. 136).Dit is echter onjuist en kenmerkt een matige literatuurstudie. Zie o.a. de beschreven kenmerken door pioneer BDE-deskundige dr.Crookall. 

 

Eventuele toekomstige reacties van Netwerk NDE zullen derhalve niet meer geplaatst worden. Het hierbovenstaande geeft meer dan genoeg inzicht in de onmiskenbare subjectiviteit en onprofessionaliteit v.d. organisatie, en in de handelswijze/mentaliteit van voornoemde vertegenwoordigers.